LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BUSINESS-SCHOOL H. Polak, M. Polak Sp. Jawna, zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, nr RPLB.06.03.01-08-0011/18, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 6. Regionalny rynek pracy, Działanie: 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Cel: 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubuskim na terenach wiejskich ( wg klasyfikacji DEGURBA- kat.3) powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego, krośnieńskiego i żagańskiego.

Projekt ma na celu przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 36 osób (30 kobiet,
6 mężczyzn) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na ryku pracy tj: po 50-tym roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach,
z niepełnosprawnościami,  mieszkających na terenie w/w powiatów.

Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości 25 000 zł oraz wsparcie pomostowe 1 300 zł (przez 6 lub 12 miesięcy).

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 14.12.2018 r. - 31.12.2018 r. do godz. 1300

 

Szczegółowe informacje:


Biuro Projektu w Zielonej Górze

ul. Kożuchowska 20 a/18

tel. 720 838 304

www.business-school.pl/centrum

Pliki

Dodano: 28.12.2018 16:33

Drukuj