Projekt "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim"

Projekt pn. "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim", 
realizowany jest przez Firmę 4System Polska sp. z o. o w Zielonej Górze. 
Projekt zakłada uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach 
umiejętności zawodowych, umożliwiających uzupełnienie, zmianę lub 
podwyższenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu. Projekt 
uwzględnia popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, dlatego Uczestnik 
Projektu wybiera samodzielnie kurs według swoich potrzeb z Bazy Usług 
Rozwojowych dostępnej pod adresem:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt skierowany jest do osób 
dorosłych (25-64 l.) oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat 
zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach 
szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.

W szczególności projekt jest skierowany do:
- osób 50+
- osób z niepełnosprawnościami
- osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
- osób zamieszkujących obszary wiejskie

Celem projektu pn. "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej 
"Nowoczesna Edukacja", działanie 8.5 " Doskonalenie umiejętności zawodowych 
osób dorosłych" RPO Lubuskie 2020, jest zwiększenie umiejętności zawodowych 
osób dorosłych- zgodnie z SZOOP RPO-L2020.

Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Biurem Projektu 
mieszczącym się w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 30.
Dostępny jest również numer telefonu (68) 451-08-88 wewn. 305 pod którym 
zainteresowane osoby otrzymają informacje dotyczące całego przedsięwzięcia.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, lub wysłać 
pocztą na adres:

4System Polska sp. z o. o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której 
dostępne są wszystkie dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

https://bonlubuskie.4system.com/

Projekt realizowany jest wyłącznie na terenie woj. lubuskiego.

Pliki

Dodano: 16.11.2018 8:43

Drukuj