Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 26.02.2018 r. do 27.02.2018 r. (w godzinach
od 7.30 do 14.00) w:

- Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Batorego 126 A (pok.006), lub

- Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sulechowie, ul. Niepodległości 15, lub

- Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11.

 

PRIORYTETY MRPiPS wydatkowania środków KFS w roku 2018: 

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych;

Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2018 dla powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra publikowanego na stronie www.barometrzawodow.pl.

 

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie
i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Decyzja dotycząca uznania spełnienia wymagań priorytetu nr 2 zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu przedstawionego przez Pracodawcę tj. np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO itp. oraz logicznego
i wiarygodnego uzasadnienia.

Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

Druk wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wraz z załącznikami, zasady przyznawania Pracodawcy środków z KFS, wykaz zawodów deficytowych w regionie dostępne są na stronie internetowej: pup.zgora.pl – zakładka Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w wysokości 173,800 zł brutto z uwzględnieniem:

- zgodności dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS
na dany rok;

- zgodności kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

- kosztów usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

- posiadania przez  realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

- w przypadku kursów – posiadania przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

- planów dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

- możliwości sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust. 2k i 2m ustawy.

 

W związku ze znacznym zmniejszeniem kwoty środków na finansowanie działań  na  rzecz  kształcenia ustawicznego w 2018 r. zostaną  zastosowane dodatkowe  kryteria:

 a)      w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy do tej  pory  nie  korzystali

ze środków KFS;

b)      realizowane będą wyłącznie kursy i studia podyplomowe (nie będą finansowane egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie lub psychologiczne, ubezpieczenie NNW, określanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego);

c)      ograniczenie liczby osób objętych kształceniem do maksymalnie 10 osób na pracodawcę;

d)      limit kosztów kształcenia ustawicznego na 1 osobę do wysokości  4 000,00 zł brutto.

 

UWAGA!

O finansowanie ww. działań należy ubiegać się przed ich rozpoczęciem. Wniosek musi być złożony
w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego, a data rozpoczęcia kształcenia musi być nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
(nie dotyczy studiów podyplomowych).

Zielona Góra 12.02.2018 r.

Dodano: 15.02.2018 14:24

Drukuj