Zwrot podatku od stypendiów za 2016 i 2017 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2017r.  poz. 864). 

 

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r. 

Zgodnie z powołanymi przepisami, osoby które w 2016 r. otrzymały z Powiatowego Urzędu Pracy stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy (nie dotyczy stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) mogą wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

 W tym celu należy:

  1. uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy informację o wysokości stypendium i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne od tych stypendiów za 2016 r. w formie zaświadczenia,
  2. złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego (w załączeniu wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego),
  3. złożyć korektę zeznania podatkowego tzn. PIT za 2016r. w urzędzie skarbowym.
  • w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 należy zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania".
  • w części D (PIT-36) lub w części C (PIT-37) zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód" nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika" w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (powiatowy urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 (podatnik) lub poz. 140 (małżonek) w PIT-36 albo poz.63 (podatnik) lub poz. 94 (małżonek) w PIT-37.
  • w części I (PIT-36) lub w części F (PIT-37) zeznania ODLICZENIA OD PODATKU w poz. 196 składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub w poz. 197 składki na ubezpieczenie zdrowotne małżonka w PIT-36 albo w poz. 116 składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub w poz. 117 składki na ubezpieczenie zdrowotne małżonka w PIT-37 nie wykazywać składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej od otrzymanego w 2016 roku stypendium.

 

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r. 

Osoby, które  w 2017 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, nadpłacony podatek odzyskają rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (powiatowy urząd pracy).

Pliki

  • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku z tyt. wypłaconego stypendium w 2016 roku - Pobierz
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia do US - Pobierz

Dodano: 05.01.2018 10:59

Drukuj