Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w ramach którego do odbycia stażu w pierwszej kolejności będą kierowane osoby bezrobotne spełniające kryteria uczestnictwa do jednego z niżej wymienionych projektów:

1. Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (III)” realizowany w 2017-2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku poniżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne należące do II profilu pomocy spełniających łącznie trzy warunki:

  1. są bezrobotni,
  2. nie kształcą się formalnie (w trybie stacjonarnym, dziennie),
  3. nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

Osoba bezrobotna w wieku do 25 r. życia musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji w PUP.

Na staż będą mogły być kierowane osoby z podanego wyżej przedziału wiekowego, zarejestrowane w PUP Zielona Góra, Filii w Sulechowie i Filii w Nowogrodzie Bobrzańskim jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy.

Umowy na organizację stażu mogą być zawarte przede wszystkim z pracodawcami, którzy zapewnią stażyście bezpośrednio po odbytym stażu zatrudnienie w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres co najmniej 3 miesięcy.

Przewidywany czas trwania stażu – od 3 do 6 m-cy.

Pracodawcy zainteresowani takimi warunkami organizacji staży mogą pobierać aktualny druk wniosku o zorganizowanie stażu w pok. 307 PUP w Zielonej Górze,
 w Filii w Sulechowie lub w Filii w Nowogrodzie Bobrzańskim albo z podanego niżej załącznika. Wnioski należy składać w kancelarii tutejszego urzędu (parter, pok. nr 6) lub w naszych filiach w Sulechowie i Nowogrodzie Bobrzańskim w godz. od 7:30 do 15:00.

Pliki

Dodano: 18.08.2017 11:30

Drukuj