Zasady przyznawania dotacji

Kto może ubiegać się o środki?

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze lub filiach w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Sulechowie może wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku gdy m. in.:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, nie przerwała w własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjęła  szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

- nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – złożyła oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przez upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

- nie otrzymała dotychczas bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub z innych bezzwrotnych środków publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

- nie złożyła wniosku o przyznanie dotacji do innego starosty;

- nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny;

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że bezrobotny wywiąże się z warunków wynikających z umowy. W przypadku, gdy  bezrobotny nie wywiąże się z warunków umowy jest zobowiązany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi.

Jaka jest forma prawna planowanej działalności gospodarczej?

Bezrobotny, który otrzymał środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej  prowadzi działalność gospodarczą  przez okres co najmniej 12 miesięcy wyłącznie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w myśl ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka jest procedura?

Osoba bezrobotna składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce zameldowania pobytu stałego lub czasowego Powiatowego Urzędu Pracy, we wniosku zamieszczone jest oświadczenie bezrobotnego, który podpisując je oświadcza, że znana jest mu treść  regulaminu. Przed złożeniem wniosku pracownik PUP weryfikuje wniosek pod względem formalnym, w przypadku braków określonych załączników wnioskujący jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku do jego uzupełnienia. Wnioski, które zawierają uchybienia formalne nie są rozpatrywane pod względem merytorycznym. Po  złożeniu wniosku w kancelarii urzędu, wnioskodawca osobiście umawia się na rozmowę z doradcą zawodowym. Nie zgłoszenie się do doradcy zawodowego oraz brak opinii doradcy jest równoznaczny z niekompletnością wniosku. Urząd ma do 30 dni na rozpatrzenie wniosku. termin ten jest liczony od dni złożenia kompletu dokumentów do wniosku. W tym czasie wniosek jest jeszcze weryfikowany i sprawdzany pod względem wiarygodności danych w nim zawartych. Komisja opiniuje wniosek na podstawie kryterium punktacji. Komisja kieruje się kryteriami: zmniejszenia rozmiarów bezrobocia, wielkością udziału własnego wnioskodawcy, wiarygodności zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Komisja dodatkowo bada czy wnioskodawca zamierza prowadzić zamierzoną działalność gospodarczą na terenie powiatu zielonogórskiego, czy wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potrzebne do prowadzenia zamierzonej działalności, zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na rynku, celowość przeznaczenia wnioskowanych środków, poprawność merytoryczną oraz realność planu przedsięwzięcia. Komisja jest organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu. Ocena wniosku jest średnią arytmetyczną z ocen członków komisji będących na posiedzeniu. Maksymalną liczbę punktów jaką może przyznać członek komisji wynosi 29 punkty, dolna granica pozytywnego rozpatrzenia wniosku wynosi 13 punktów. W przypadku gdy Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze nie posiada środków na realizację zadania, wnioski zostają rozpatrzone negatywnie,  jednoosobowo przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku PUP informuje bezrobotnego na piśmie. Osoba bezrobotna przed podpisaniem umowy może dokonać ewentualnych zmian w harmonogramie zakwalifikowanych zakupów. Następnie należy umówić się na termin podpisania umowy, każdy wniosek wraz z umową jest przed podpisaniem weryfikowany pod względem prawnym przez Radce Prawnego urzędu.  Jeżeli wnioskodawca jako formę zabezpieczenia dotacji wybrał poręczenie cywilne lub weksel z poręczeniem, na podpisanie umowy stawia się w urzędzie z poręczycielem/poręczycielami. Należy pamiętać, iż umowę dotacji oraz umowę poręczenia podpisują również współmałżonkowie, jeżeli nie występuje rozdzielność majątkowa małżeńska. 

O jakim zobowiązaniu mówi umowa?

Umowa dotacji jest umową cywilno-prawną sporządzoną w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i musi być podpisana w obecności pracownika urzędu. W ten sposób podpisywany jest również każdy aneks do umowy. Z umowy wynikają zobowiązania stron umowy. Bezrobotny, który podpisuje umowę dotacji do dnia wpływu na konto środków nie może rozpocząć działalności gospodarczej, ponieważ do tego momentu musi mieć status osoby bezrobotnej, a rozpoczęcie działalności gospodarczej spowoduje utratę tego statusu. Urząd od dnia podpisania umowy ma 7 dni na przelanie środków na wskazany przez wnioskodawcę prywatny rachunek. Bezrobotny zobowiązuje się do dokonania wpisu za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ ) lub w Urzędzie Miasta/Gminy w okresie do trzech tygodni od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż wpływ środków na konto. Na rozliczenie oraz wydatkowanie środków Wnioskodawca ma 2 miesiące licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zakupów dokonuje się zgodnie z wiążącą umową, w której zawarty jest cały harmonogram zakupów. Po dokonaniu zakupów Wnioskodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy „rozliczenie dotacji” wraz z oświadczeniem.  Jeżeli osoba nie wykorzystała w pełni środków, różnicę musi niezwłocznie zwrócić. W przypadku gdy po założeniu działalności wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i z niego skorzysta zobowiązany jest on do zwrotu podatku VAT na konto PUP.

W trakcie trwania umowy osoba, która otrzymała dotację powinna kwartalnie dostarczać potwierdzenie opłaty składek ZUS za każdy miesiąc. Dodatkowo po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej powinna przedstawić dokumenty z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej z podaniem daty zgłoszenia tej działalności, a także z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Po roku prowadzenia działalności, wnioskodawca dostarcza zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy oraz ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a także przedstawia dokumenty finansowe własnej działalności potwierdzające wejście w obrót gospodarczy.

 

Jaką wybrać formę zabezpieczenia dotacji?

Wnioskodawca jest zobowiązany wybrać formę zabezpieczenia dotacji. We wniosku zakreśla jedną z pozycji, tą na którą się decyduje. Istnieje sześć form zabezpieczenia dotacji:

1)            weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

2)            poręczenie cywilne,

3)            zastaw na prawach lub rzeczach,

4)            gwarancja bankowa,

5)            blokada środków na rachunku bankowym

6)            akt notarialny o poddaniu się egzekucji.

Formy zabezpieczenia wymienione wyżej muszą opiewać na podwójną kwotę przyznanych środków finansowych.

Weksel z poręczeniem wekslowym (aval), to poręczenie przez osobę fizyczną osiągającą dochody wolne od zajęcia sądowego lub administracyjnego w wysokości nie niższej niż 1900 zł brutto (zaświadczenie o zarobkach), zatrudnioną na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od zawarcia umowy przez bezrobotnego z urzędem pracy, nie będącą  w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (której wiek nie przekracza 60 lat) lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, której wiek nie przekracza 60 lat oraz osoby otrzymującej emeryturę lub rentę. W przypadku gdy poręczycielem jest osoba otrzymująca emeryturę lub rentę jej wiek nie może przekraczać 55 lat;

Poręczenie cywilne, to poręczenie dwóch osób fizycznych osiągających dochody wolne od zajęcia sądowego lub administracyjnego w wysokości nie niższej niż 1900 zł brutto, zatrudnionych na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od zawarcia umowy przez bezrobotnego z urzędem pracy, nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (których wiek nie przekracza 60 lat) lub osoby otrzymujące emeryturę lub rentę. W przypadku gdy poręczycielami są osoby otrzymujące emeryturę lub rentę ich wiek nie może przekraczać 55 lat;

Poręczycielem, nie może być:  

a)      osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
b) współmałżonek bezrobotnego (także w przypadku, kiedy Wnioskodawca ma rozdzielność majątkową małżeńską);
c) były współmałżonek wnioskodawcy oraz poręczyciela;          
d) współmałżonek, w przypadku gdy jest stan separacji;

e) osoba zadłużona lub będąca poręczycielem innych dłużników chyba, że osiąga dochód wysokości 120% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania wniosku przez bezrobotnego;

Poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo wypełnia oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą będącego osoba fizyczną o osiąganych dochodach, a w przypadku poręczyciela zatrudnionego na podstawie stosunku pracy należy przedłożyć wypełniony druk zaświadczenia o zarobkach poręczyciela.

W przypadku dwóch pierwszych form zabezpieczenia bezrobotny i poręczyciele podpisują weksel in blanco oraz oświadczenie wekslowe zgodnie z obowiązującymi w PUP wzorami tych dokumentów. Poręczyciele podpisują dodatkowo umowę poręczenia.

Zastaw na prawach lub rzeczach, przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome lub zbywalne prawa majątkowe. „Dający” w zastaw musi wpisać do rejestru zastawów w Sądzie ruchomość lub prawo majątkowe mające co najmniej podwójną wartość dotacji. W przypadku niedotrzymania warunków umowy urząd może odzyskać swoje wierzytelności w drodze postępowania sądowego (egzekucyjnego) lub poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawionego.

Gwarancja bankowa, jest to pisemne zobowiązanie banku do wypłacenia urzędowi określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdy bezrobotny, na zlecenie którego została wystawiona gwarancja nie wywiąże się z warunków umowy, do wykonania której się zobowiązał.

Blokada środków na rachunku bankowym polega na zablokowaniu na rachunku bankowym lub lokacie terminowej kwoty stanowiącej podwójną wartość dotacji na okres trwania umowy, może być to również lokata długoterminowa. W przypadku niedotrzymania warunków umowy urząd ma prawo do pobrania na podstawie stosownego upoważnienia swojej wierzytelności.

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji polega na założeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku nie wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy dotacji . Oświadczenie to Wnioskodawca składa przed Notariuszem po podpisaniu umowy dotacji.

W przypadku wyboru aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji jako formy zabezpieczenia umowy dotacji należy do wniosku dołączyć wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym.

Koszty związane z ustanowieniem czterech ostatnich zabezpieczeń umowy dotacji ponosi Wnioskodawca.

Dodano: 08.09.2015 8:39

Drukuj