Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP

Procedura rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

 

Zasady ogólne

 

  1. Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (jest to tzw. procedura uproszczona).

  2. Łączny okres wykonywania pracy przez danego cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających wykonywanie pracy. Okres dopuszczalnego zatrudnienia nie musi być wykorzystywany w sposób ciągły.

  3. Podstawowym warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy”.

  4. Cudzoziemiec wymieniony w oświadczeniu może wykonywać pracę w Polsce tylko wtedy, gdy uzyska tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy – są to:

  - wiza (z wyjątkiem wizy turystycznej oraz wiz wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy o cudzoziemcach) lub

  - zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) lub

  - wiza lub dokument pobytowy wydane przez inne państwo obszaru Schengen lub

  - pobyt na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie był uprawniony do wykonywania pracy
  w Polsce.
  5. Podstawowe obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

-    sprawdzenie przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca ważności  dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz przechowywanie jego kopii przez cały okres wykonywania pracy,

-    zawarcie z cudzoziemcem umowy pisemnej, zgodnej z warunkami zadeklarowanymi w oświadczeniu,

-    zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy oraz comiesięcznego odprowadzania za tę osobę składek w należnej wysokości w przypadku zawarcia z cudzoziemcem umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej objętej obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,

-    w przypadku powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę (a także na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli podmiotem tym jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)  odprowadzanie z tytułu tej umowy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego, chyba że odpowiednia umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

  6. Procedura rejestracji oświadczenia jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i dla cudzoziemca.

  7. Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy powinien złożyć wniosek do wojewody (właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi) o wydanie dla tego cudzoziemca zezwolenia na pracę. Jeżeli cudzoziemiec był poprzednio zatrudniony u wnioskodawcy na podstawie oświadczenia przez okres powyżej 3 miesięcy na takim samym stanowisku jak we wniosku o wydanie zezwolenia, zezwolenie jest wydawane w trybie uproszczonym (bez informacji starosty) pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia, umowy uwzględniającej warunki zadeklarowane w oświadczeniu oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (jeżeli były wymagane).

Procedura weryfikacji i rejestracji oświadczeń

  1. Rekomendowany druk oświadczenia wraz z pouczeniem dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (www.pup.zgora.pl) w zakładce Dokumenty i druki do pobrania oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (http://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/).

  2. Formularz oświadczenia należy wypełnić starannie i czytelnie (najlepiej drukowanymi literami). Oświadczenia wypełnione niekompletnie (nie wpisane wszystkie wymagane dane), nieczytelnie oraz noszące znamiona przerabiania i skreślania, a także wypełnione ołówkiem, ścieralnym długopisem, atramentem nie będą podlegały rejestracji. 

  3. Wypełniając oświadczenie należy  obowiązkowo podać :

-    dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy:

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą: nazwę firmy, adres siedziby, telefon, fax, NIP, REGON
 • w przypadku osób fizycznych:  imię i nazwisko, miejsce pobytu stałego, telefon, PESEL

-    sektor działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD/ na poziomie podklasy (dostępna na stronie internetowej: www.stat.gov.pl ) oraz typ działalności zaznaczając czy jest to działalność gospodarcza, rolnicza czy też nie jest to żadna z nich,

-    przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez cudzoziemca,

-    zawód w jakim będzie pracował cudzoziemiec według grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności (dostępna na stronie internetowej: www.psz.praca. gov.pl w zakładce – Klasyfikacja Zawodów)

-    miejsce wykonywania pracy (dokładny adres)

-    rodzaj umowy na podstawie której ma być wykonywana praca (umowa
o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło/inna)

-    przewidywaną wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie (w przypadku umowy o pracę oferowane wynagrodzenie dla pełnego etatu nie może być niższe niż określona ustawowo corocznie płaca minimalna)

-    dane cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić:

 • obywatelstwo  (wykreślając niewłaściwe),
 • imię/imiona i nazwisko cudzoziemca (zgodnie z pisownią alfabetem łacińskim w paszporcie),
 • datę urodzenia,
 • nr paszportu,
 • dokładny adres stałego zamieszkania (państwo, obwód i miejscowość)
 • cel wydania oświadczenie (wykreślając niewłaściwe);  w przypadku oświadczenia dla cudzoziemca przebywającego w Polsce należy dodatkowo podać:  nr  i okres ważności wizy lub karty pobytu, oraz nazwę organu który wydał wizę lub kartę pobytu.
  4. Po wypełnieniu oświadczenia i zapoznaniu się z pouczeniem (dotyczącym istotnych kwestii związanych z powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcowi) należy podpisać druk na obydwu stronach.

  5. Podpisane oświadczenie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w pokoju nr 4 lub w Filii Urzędu w Sulechowie, celem weryfikacji danych podmiotu składającego oświadczenie oraz rejestracji oświadczenia.

  6. Oświadczenia osobiście składa i odbiera podmiot powierzający wykonywanie pracy.
  W szczególnych sytuacjach oświadczenie może złożyć i odebrać pełnomocnik podmiotu tj.:

-    pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy,

-    inna osoba (członek rodziny) legitymujący się pisemnym upoważnieniem.

Upoważnienie nie jest wymagane  w przypadku osób umocowanych do reprezentacji podmiotu (dane tych osób będą weryfikowane w oparciu o rejestr KRS).

  7. Oświadczenie może zostać złożone również przez agencję zatrudnienia pod warunkiem, że agencja będzie zatrudniać cudzoziemca dla własnych potrzeb (np. do prac biurowych) lub gdy świadczy usługi pracy tymczasowej. Pośrednictwo innego rodzaju jest nielegalne. W przypadku gdy powierzającym wykonywanie pracy jest agencja pracy tymczasowej wskazane jest wpisywanie przy „miejscu wykonywania pracy” siedziby pracodawcy użytkownika lub miejsca, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

  8. Weryfikacja podmiotu odbywa się  w oparciu o okazane dokumenty lub w oparciu
  o wiedzę organu, m.in. doradca klienta sprawdza fakt prowadzenia działalności przez podmiot lub tożsamość podmiotu oraz weryfikuje czy dokumenty są podpisane przez właściciela lub przez osobę upoważnioną.

  9. W momencie składania oświadczenia po raz pierwszy, podmiot  zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi Urzędu do wglądu aktualnych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu:

-    w przypadku rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne – zaświadczenie
o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie
o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu KRUS, zaświadczenie
z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej  i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego,

-    osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ani rolniczej – dokument tożsamości.

  10. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą weryfikacja statusu pracodawcy następować będzie po sprawdzeniu danych w rejestrach publicznych: Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  11. Przyjmowanie oraz rejestracja oświadczeń odbywa się w pokoju nr 4 Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (lub filii Urzędu, w przypadku złożonych tam oświadczeń), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00-15:00. Odbiór zarejestrowanego oświadczenia odbywa się w indywidualnie ustalonym terminie, również w godzinach: 7:00-15:00


  12. Pracownik Urzędu dokonujący rejestracji oświadczenia może przedstawić  podmiotowi kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

  13. Zarejestrowany oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, natomiast w dokumentacji Urzędu pozostaje kopia.

14.  Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę w celu wykonywania pracy (wiza „05”) lub zezwolenia na pobyt czasowy (jeżeli cudzoziemiec przebywa już w Polsce).

Jeżeli podmiotowi szczególnie zależy, by cudzoziemiec podjął pracę terminowo (zwłaszcza gdy przebywa poza Polską), rejestracji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem (należy wziąć pod uwagę czas związany z dostarczeniem cudzoziemcowi oryginału dokumentu oraz czas trwania procedury wizowej – nawet do 2 miesięcy).

Monitorowanie oświadczeń

  1. W celu zapobiegania wykorzystywaniu uproszczonej procedury niezgodnie z przeznaczeniem, Urząd współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną i placówkami konsularnymi (na ich wniosek Urząd udziela wszelkich informacji związanych z rejestracją oświadczeń).

  2. W przypadku, gdy w ocenie Urzędu zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć związanych z wykorzystywaniem oświadczeń do innych celów niż powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, zatrudnianie cudzoziemców na warunkach innych niż wskazane w oświadczeniu (nie zawarcie umowy na piśmie, nie opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne itp.) lub naruszenia przepisów prawa pracy, Urząd powiadamia o tym fakcie (telefonicznie lub pisemnie) właściwe organy kontrolne  (m.in. Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy, Policję). 

Dodatkowe informacje

  1. Złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym zamiarem może powodować odpowiedzialność karną za współudział w przestępstwie wyłudzenia wizy.

  2. Żądanie korzyści  majątkowej w zamian za wystawienie oświadczenia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

 

E - OŚWIADCZENIA

Zapraszamy do korzystania w ramach modułu www.praca.gov.pl z możliwości przesłania ww. oświadczenia drogą elektroniczną.

Schemat elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom:

krok 1. - wejdź na stronę www.praca.gov.pl,

krok 2. - z lewego menu wybierz  zakładkę obsługa innych spraw,

krok 3. - w nowym oknie wybierz link "oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi",

krok 4. - z dostępnej listy wybierz – Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze,

krok 5. - przejdź do edycji wniosku,

krok 6. – wyślij.

Złożenie wniosku  wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Po przesłaniu wniosku należy skontaktować się z Urzędem w celu umówienia terminu odbioru oświadczenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
  w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)
  3. Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650
  z późn. zm.);

 

 

Więcej szczegółów na temat dostępu do rynku pracy można uzyskać na stronie

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/poradnik_klienta_luw.html

Pliki

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem - doc - Pobierz
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem - pdf - Pobierz
 • Anulowanie oświadczenia - straż graniczna - Pobierz
 • Upoważnienie - członek rodziny - Pobierz
 • Upoważnienie - pracownik - Pobierz

Dodano: 23.09.2014 9:05

Drukuj