Rejestracja - Dokumenty Wymagane Do Rejestracji

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI:

- dowód osobisty ( w przypadku braku - zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy- Wydział Ewidencji Ludności- z potwierdzeniem zameldowania oraz dodatkowy dokument tożsamości – paszport lub książeczka wojskowa),

- świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów,

- oryginały wszystkich świadectw pracy (do wglądu),

- w przypadku osób powracających do zasiłku (po zawieszeniu prawa do zasiłku z powodu zatrudnienia poniżej 365 dni)- ostatnie świadectwo pracy,

- osoby rejestrujące się po zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym powinny przedłożyć zaświadczenie z ZUS potwierdzające jaka kwota stanowiła podstawę naliczenia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego,

- osoby rejestrujące się po rencie z tytułu niezdolności do pracy powinny przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz kserokopie wszystkich świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ZUS,

- osoby niepełnosprawne - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- osoby, które prowadziły działalność gospodarczą powinny przedłożyć wydruk z CEIDG o zawieszeniu lub wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek  i podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za okres prowadzonej działalności gospodarczej,

 W przypadku:

- zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub innej pracy zarobkowej (np. umowy zlecenie) przed dniem 01.01.1997r. jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę najniższego wynagrodzenia za pracę, lub

zatrudnienia  w niepełnym wymiarze czasu pracy lub innej pracy zarobkowej (np. umowy zlecenie) po dniu 01.01.1997r., jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła kwota wynosząca co najmniej najniższe (minimalne) wynagrodzenie  – zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia brutto za każdy przepracowany miesiąc wraz z adnotacją, że były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 

...::POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ::...

Dodano: 14.02.2013 11:03

Drukuj