SZKOLENIA

Baza danych o standardach kwalifikacji zawodowych i modułowych programach szkoleń:

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

 

Rejestr instytucji szkoleniowych

 

USŁUGI  SZKOLENIOWE

 

·        UDZIAŁ W SZKOLENIU

·        FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW ORAZ KOSZTÓW

      UZYSKANIA LICENCJI

·        POŻYCZKA NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

·        FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

SZKOLENIA  są to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości, w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Na szkolenie może zostać skierowana osoba bezrobotna, w przypadku:

1)      braku kwalifikacji zawodowych;

2)      konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

3)      utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

4)      braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Skierowanie na szkolenie powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który uzyskują w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania specjalistyczne finansowane z Funduszu Pracy.

Informacje o szkoleniach znajdują się również na tablicach w tut. Urzędzie.

Bliższych informacji na temat szkoleń można uzyskać w pok. Nr 107, lub pod numerem telefonu (068)4565658    

Dodano: 28.01.2010 12:19

Drukuj