FORMY SZKOLEŃ

SZKOLENIA GRUPOWE organizowane są przez powiatowy urząd pracy zgodnie z planem szkoleń obowiązującym w danym roku.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE 
Osoba bezrobotna może zostać skierowana przez Starostę na wskazane przez siebie szkolenie. Szkolenie można wybrać z oferty rynkowej, jednak koszt takiego szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Na szkolenie w trybie indywidualnym skierowanie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez siebie szkolenie jeżeli pisemnie przedstawi argumenty o  celowości tego szkolenia. Jednym z argumentów może być uprawdopodobnienie zatrudnienia od pracodawcy lub oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu. Należy wówczas złożyć wniosek wraz z dokumentem stanowiącym uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej w formie:

a)     oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia tej osobie odpowiedniej pracy lub

b)     oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej,

 W przypadku, gdy osoba bezrobotna będzie chciała odbyć szkolenie w konkretnej instytucji szkoleniowej, powinna także dołączyć do wniosku ofertę szkoleniową z wybranej instytucji, która posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy. Zaświadczenie powinno zawierać: nazwę i termin trwania szkolenia, ilość godzin dydaktycznych objętych programem szkolenia, program oraz koszt szkolenia.

O sposobie rozpatrzenia wniosku urząd informuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek w całości niewypełniony i bez wymaganych załączników nie podlega rozpatrzeniu. Nie istnieje możliwość sfinansowania kosztów szkolenia jeżeli osoba rozpoczęła szkolenie bez otrzymania skierowania z urzędu.

Koszty szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

Dodano: 28.01.2010 12:19

Drukuj