INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIAZKACH

INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIAZKACH ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W SZKOLENIU

I. Uprawnienia osoby kierowanej na szkolenia
Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy przysługuje stypendium szkoleniowe:
- w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.        

Za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w zajęciach szkoleniowych - stypendium szkoleniowe nie przysługuje.

Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
W okresie pobierania stypendium szkoleniowego nie przysługuje zasiłek.
Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla osób bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia.
Osobie skierowanej na szkolenie, starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
Osobie skierowanej na szkolenie poza miejsce zamieszkania, starosta finansuje w formie zwrotu koszty zakwaterowania i wyżywienia jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
 

II. Obowiązki osoby kierowanej na szkolenie
„Bezrobotny” zobowiązuje się do:

Regularnego uczęszczania na zajęcia, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkoleniowej.
Każdorazowego, pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedłożenie  odpowiedniego dokumentu w terminie 3 dni od daty jego wystawienia.
Ukończenia szkolenia w terminie przewidzianym w harmonogramie i przystąpienia do egzaminu końcowego (jeżeli taki wystąpi).
Przedstawienia w PUP świadectwa ukończenia szkolenia w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Zawiadomienia w ciągu 7 dni PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do stypendium szkoleniowego /art.74/.
Zwrotu kosztów szkolenia w przypadku nieukończenia szkolenia z własnej winy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w okresie jego trwania /art. 41 ust. 6/. Na koszt szkolenia składa się /art. 2 ust.1 pkt 12/:
a)      uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej,

b)      koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,

c)      koszty przejazdu,

d)     koszty zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania,

e)      koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

f)       koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Wypełnienia ankiety oceniającej szkolenie.
 

Skutki odmowy udziału w szkoleniu:

Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej  i każdej kolejnej odmowy /art 33 ust 4 pkt 3/.

Dodano: 28.01.2010 12:15

Drukuj