FINANSOWANIE EGZAMINÓW I LICENCJI

Na wniosek bezrobotnego urząd pracy może sfinansować do wysokości przeciętnego wynagrodzenia koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Bezrobotny musi uzasadnić, że egzamin ten zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Należy wówczas złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem zawierającym informację o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji.

O sposobie rozpatrzenia wniosku urząd informuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek w całości niewypełniony i bez wymaganych załączników nie podlega rozpatrzeniu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z bezrobotnym umowę o sfinansowaniu kosztów egzaminu lub uzyskania licencji określającą w szczególności:

1) nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję,

2) kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,

3) finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję,

4) zobowiązanie bezrobotnego do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji

z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji,

5) zobowiązanie bezrobotnego do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub uzyskanej licencji i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

 

Dodano: 28.01.2010 11:59

Drukuj