POŻYCZKA SZKOLENIOWA

Starosta może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia w celu podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Osoba ubiegająca się o udzielenie pożyczki szkoleniowej składa wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym, że szkolenie to umożliwi podjęcie lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta zawiera z wnioskodawcą umowę na udzielenie pożyczki szkoleniowej, która określa w szczególności:

- kwotę pożyczki szkoleniowej,

- nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie,

- plan spłaty rat pożyczki szkoleniowej,

- zobowiązanie do wydatkowania pożyczki szkoleniowej na cele określone w umowie,

- zobowiązanie do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu i zakończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających rozliczenie tej pożyczki.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz
z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Dodano: 28.01.2010 11:58

Drukuj