STUDIA PODYPLOMOWE

Na wniosek bezrobotnego starosta może sfinansować koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli bezrobotny uprawdopodobni, że ukończenie danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z bezrobotnym umowę na dofinansowanie studiów podyplomowych określającą w szczególności:

- nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych,

- kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,

- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych,

- zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy bezrobotnego.

Osobom bezrobotnym za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych

Bezrobotny jest zobowiązany do przedstawienia powiatowemu urzędowi pracy dokumentu potwierdzającego kontynuacje studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia tych studiów.

Dodano: 28.01.2010 11:54

Drukuj