USŁUGI SZKOLENIOWE DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

Usługi szkoleniowe kierowane są również do osób poszukujących pracy które:

·         są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

·         są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

·         otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

·         uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

·         są żołnierzami rezerwy;

·         pobierają rentę szkoleniową;

·         pobierają świadczenie szkoleniowe;

·         podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

Także pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów szkolenia, egzaminów, studiów podyplomowych oraz pożyczki szkoleniowej.

 

Dodano: 28.01.2010 11:53

Drukuj