Bon stażowy

Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Kontakt: pok. 304, tel. (68) 456-56-46

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do 30 roku życia do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania oraz profilu pomocy (profil I lub II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Bon stażowy wydaje się na wniosek bezrobotnego i ma on określony termin ważności. Termin ważności bonu stażowego określa starosta. W terminie określonym przez starostę osoba bezrobotna powinna dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy wypełniony bon.

Osoba, która otrzymuje bon stażowy może odbyć staż tylko na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach bonu stażowego są finansowane:

- koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu do wysokości 605,40 zł wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach do wysokości 100,90 zł, łącznie ze stypendium;

-koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych (wpłata na konto wykonawcy badania).

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy otrzymuje premię w wysokości 1513,50 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis i jej wysokość podlega waloryzacji.

Osobie bezrobotnej odbywającej staż w ramach bonu stażowego przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Staż w ramach bonu stażowego realizowany jest na podstawie umowy o zorganizowanie stażu, której stronami są starosta oraz pracodawca.

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r ., poz. 1265 i 1149))
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160). 

Drukuj