Staż

Kontakt: pokój 304, tel. (68) 456-56-46

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

1) Pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do Powiatowego Urzędu Pracy kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej.

Pracodawca może we wniosku wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmie na staż.

2) Koszty ponosi Powiatowy Urząd Pracy.

3) Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą według programu określonego w umowie.

4)  Skierowanie na staż u pracodawcy mogą uzyskać:

 • od 3 do 12 miesięcy – bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia
 • od 3 do 6 miesięcy – pozostali bezrobotni

Staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące. Dokładny czas trwania stażu zostanie określony w umowie zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i Organizatorem stażu.

 

  5)  Organizator stażu :

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

 

6) Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego, będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;                

7) Przez cały okres odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

8) Staż może zostać przerwany:
 

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

O staż mogą ubiegać się osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r ., poz. 1265 i 1149)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160).               

Drukuj