Pośrednictwo Pracy

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy   w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy nie pobiera żadnych opłat za świadczenie usług pośrednictwa pracy.

Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w art. 36 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy jest:

 • dostępne dla wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
 • dobrowolne, co oznacza wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równe dla wszystkich, co oznacza obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • jawne, co oznacza, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji
  i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
  z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
  o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

UWAGA

Oferta pracy – oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania    w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności, w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Pracodawco pamiętaj !

Oferta pracy  nie może zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
Po zarejestrowaniu oferty pracy w bazie urzędu propozycja jest upowszechniania według ustaleń z pracodawcą i przedstawiana przez pośredników pracy PUP osobą zarejestrowanym w urzędzie, dla których stanowi ofertę odpowiedniej pracy.

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Więcej informacji jak należy złożyć ofertę w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakładce DLA PRACODAWCÓW → JAK ZŁOZYĆ OFERTĘ PRACY.

 

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Sienkiewicza 9

65-443 Zielona Góra

sala nr 5 (w godz. 8-14)

tel. (68) 456 56 63

      (68) 456 56 64

      (68) 456 56 65

      (68) 456 56 66

Pokój nr 4 - oferty pracy

tel. (68) 456 56 60

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sulechowie
ul. Niepodległości 15

66-100 Sulechów

pok. 3 lub 2  (w godz. 8-13)

tel. (68) 385 07 75

      (68) 385 07 65

      (68) 385 07 78

      (68) 385 07 77

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Ogrodowa 11

66-010 Nowogród Bobrzański

tel. (68) 327 62 33

Drukuj