Poradnictwo Zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

 

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

1)  bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

a)  udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracyi samozatrudnieniu,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c)  kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2)  pracodawcom pomocy:

a)  w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

3) W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

1) dostępności;

2) dobrowolności;

3) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

5) bezpłatności;

6) poufności i ochrony danych.

Usługa poradnictwa zawodowego świadczona jest w kilku formach:  

1) porady indywidualnej,

2) porady grupowej,

3) szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Z usług doradcy zawodowego mogą skorzystać:

1) osoby bezrobotne,

2) osoby poszukujące pracy,

3) pracodawcy.

Skontaktuj się z doradcą zawodowym, jeśli chcesz:

  • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy oraz zwiększyć szanse podjęcia zatrudnienia,
  • uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, która udzielana jest w formie kilkugodzinnych grupowych porad zawodowych lub trzytygodniowego szkoleniaz zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
  • określić predyspozycje zawodowe w oparciu o różnego rodzaju testy, lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia,
  • uzyskać pomoc w zaplanowaniu kariery zawodowej,
  • uzyskać pomoc w ocenie swoich szans i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • zdobyć informację na temat zasad sporządzania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  • umieścić na specjalnej tablicy własne ogłoszenie „Szukam pracy” co pozwoli Ci na dotarcie do większej liczny pracodawców i pokazanie, że zależy Ci na znalezieniu pracy.

Wszystkich chętnych borykających się z trudnościami na rynku pracy zachęcamy do  skorzystania z pomocy doradcy zawodowego.

KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Batorego 126 A

65-735 Zielona Góra

pokoje 313, 314 i 315 (w godz. 8-14)

tel. (68) 456 56 78 – pok. 313

      (68) 456 56 76 – pok. 314

      (68) 456 56 42 – pok. 315

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sulechowie

ul. Niepodległości 15

66-100 Sulechów

pok. 1A (w godz. 8-14)

tel.  (68) 385 07 65

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Ogrodowa 11

66-010 Nowogród Bobrzański

tel. (68) 327 62 33

Pliki

  • Harmonogram zajęć grupowych II kwartał 2018 - Pobierz

Drukuj