Dokumenty i druki do pobrania

PRACE INTERWENCYJNE

 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczenia
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 • Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 • ROBOTY PUBLICZNE

 • Wniosek o organizację robót publicznych
 • Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE OSOBY PO 50 ROKU ŻYCIA

 • Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby po 50 roku życia
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczenia
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 • Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 • STAŻE

 • Wniosek na staż
 • Wniosek na staż (.pdf)
 • Lista obecności stażysty

 • REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 • Wniosek o przyznanie refundacji
 • Oświadczenie
 • Informacja o realizacji umów
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i oświadczenia
 • Zgłoszenie krajowej oferty pracy
 • Druk do rozliczenia refundacji
 • Druk do rozliczenia finansowego refundacji

 • SZKOLENIA

 • Wniosek o szkolenie indywidualne
 • Wniosek o szkolenie indywidualne - Niepełnosprawny poszukujący pracy
 • Wniosek o bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • Zgłoszenie kandydata na szkolenie grupowe
 • Wniosek na studia podyplomowe
 • Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji
 • Wniosek - pożyczka szkoleniowa
 • Wniosek - stypendium na kontynuację nauki
 • Wniosek - przygotowanie zawodowe drosłych
 • Informacja o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu
 • Oferta szkoleniowa
 • Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2016 rok
 • Regulamin - szkolenia, egzaminy, pożyczki szkoleniowe, studia podyplomowe
 • Wniosek o zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Wniosek o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy KFS

 • PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 • Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych

 • BON NA ZASIEDLENIE

 • Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

 • REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM

 • Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7

 • ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

 • Zgłoszenie krajowej oferty pracy
 • Zgłoszenie oferty pracy dla obywateli EOG

 • DOTACJE

  Wnioski:

 • na podjęcie działalności gospodarczej
 • na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 • dla osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • Regulaminy:

 • przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego
 • przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 • dla osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • Umowy:

 • Umowa dotacji w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Załączniki:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Załącznik do wniosku o dotację/refundację - oświadczenie poręczyciela
 • Załącznik do wniosku o dotację/refundację - oświadczenie o stanie majątkowym
 • Załącznik do wniosku o dotację/refundację - zaświadczenie o zarobkach
 • Kryterium punktacji - dotacja
 • Rozliczenie - dotacja
 • Oświadczenie o podatku VAT
 • Oświadczenie - dotacja PO WER

 • REFUNDACJE

  Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Wnioski:

 • dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
 • dla producenta rolnego
 • dla szkoły/przedszkola
 • dla osoby niepełnosprawnej
 • Regulaminy:

 • dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
 • dla producenta rolnego
 • dla szkoły/przedszkola
 • dla osoby niepełnosprawnej
 • Umowy:

 • Umowa refundacji kosztów na doposażenie lub wyposażenie dodatkowego stanowiska pracy
 • Załączniki:

 • Załącznik do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Załącznik do wniosku o dotację/refundację - oświadczenie poręczyciela
 • Załącznik do wniosku o dotację/refundację - oświadczenie o stanie majątkowym
 • Załącznik do wniosku o dotację/refundację - zaświadczenie o zarobkach
 • Kryterium punktacji - refundacja
 • Rozliczenie - refundacja
 • Rozliczenie - refundacja PFRON
 • Oświadczenie o podatku VAT - refundacja
 • Oświadczenie przedsiębiorcy

 • Refundacja dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu

 • Wniosek
 • Regulamin

 • ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

 • Wniosek i rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu
 • Regulamin w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkolenia, egzaminu/licencji, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, wykonywania badań lekarskich oraz do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy
 • Regulamin w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, miejsca odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

 • INNE

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem - doc
 • Drukuj