Dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne mogą skorzystać z oferty Powiatowego Urzędu Pracy, który proponuje standardowe usługi obejmujące:

 • Pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami poszukującymi odpowiednich pracowników;
 • Poradnictwo zawodowe, które wspiera osoby podejmujące decyzje o wyborze lub zmianie zawodu oraz pomaga w kształtowaniu aktywnych zachowań na rynku pracy.

W powiatowych urzędach pracy istnieją sale informacji i poradnictwa zawodowego wyposażone w zbiory informacji zawodowej oraz filmy instruktażowe dotyczące poszukiwania pracy.

Poza tym można liczyć na:

 • Zasiłek dla osób bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Wymagane jest przepracowanie w okresie 18 m-cy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie co najmniej 365 dni i osiąganie wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc.
 • Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu, który posiada prawo do zasiłku jeżeli zostanie skierowany przez urząd pracy do podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za prace lub jeśli z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie.
 • Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych polegające na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które spełniają chociaż jedno z następujących kryteriów: długotrwałe pozostawanie bez pracy, brak kwalifikacji zawodowych, samotne wychowywanie dziecka do lat 7, wiek po 50 roku życia, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub wiek do 25 roku życia. Powyższe osoby mogą być skierowane przez powiatowy urząd pracy do wykonywania zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6 miesięcy w przypadku robót publicznych, 12 miesięcy w ramach prac interwencyjnych (w pewnych okolicznościach 24 miesiące).

Powiatowy urząd pracy dokonuje w tym wypadku zwrotu kosztów części wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę, w wysokości uprzednio uzgodnionej, jednak nie wyższej niż zasiłek dla bezrobotnych.

 • Staż służący nabywaniu umiejętności praktycznych do samodzielnej pracy, dzięki wykonywaniu w miejscu pracy określonych zadań. W czasie stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Powiatowy urząd pracy może skierować osobę do 25 roku życia lub osobę do 27 roku życia jeśli nie upłynął rok od ukończenia szkoły wyższej na odbycie stażu u pracodawcy wyłącznie za jej zgodą lub na jej wniosek, na okres od 3 do 12 miesięcy. Przez czas odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Przygotowanie zawodowe stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności i

 • doświadczeń zawodowych. Jest to forma pomocowa przeznaczona dla osób: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, rodziców wychowujących samotnie dziecko do lat 7, bezrobotnych po 50 roku życia lub z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoba bezrobotna spełniająca choć jedno z ww. kryteriów na swój wniosek lub za swoją zgodą może zostać skierowana przez powiatowy urząd pracy na okres do 6 miesięcy do wykonywania pracy. Podczas przygotowania zawodowego nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
 • Stypendium na kontynuację nauki jest dostępne dla osób bezrobotnych do 25 roku życia lub bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji podjęły dalszą naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Dodatkowo dochód na członka rodziny nie może przekroczyć wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (316 zł). Po spełnieniu powyższych kryteriów powiatowy urząd pracy na wniosek osoby bezrobotnej przyznaje jej stypendium w wysokości 40% kwoty zasiłkowej wypłacanej przez okres 12 miesięcy.

Szkolenia, których celem jest umożliwienie osobom bezrobotnym nabycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Jeśli bezrobotny sam wskaże szkolenie, którym jest zainteresowany, powiatowy urząd pracy może go nań skierować jeżeli bezrobotny przedstawi

 • zaświadczenie od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego lub deklarację
  o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu kursu. Koszt szkolenia nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia. W okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku osób do 25 roku życia dodatek wynosi 40% kwoty zasiłkowej.
 • Jednorazową dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 500% przeciętnego wynagrodzenia. Szczegółowe warunki udzielania dotacji określone zostają w umowie zawieranej przez powiatowy urząd pracy z bezrobotnym pobierającym dotację.
 • Pożyczkę szkoleniową umożliwiającą ukończenie kursu i podjęcie zatrudnienia wymagającego szczególnych kwalifikacji. Powiatowy urząd pracy, na wniosek bezrobotnego, może mu udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka nie jest oprocentowana, a okres jej spłaty wynosi do 18 miesięcy od ustalonego
  w umowie z powiatowy urzędem pracy terminu zakończenia szkolenia.
 • Zwrot kosztów. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu:
  • kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia lub zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego na skutek skierowania przez powiatowy urząd pracy. Uzyskane wynagrodzenie nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • kosztów zakwaterowania, jeśli osoba podjęła zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do stałego miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny, mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscu aktywności zawodowej, a uzyskiwane wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia.
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub inna osobą zależna, jeżeli bezrobotny udokumentuje poniesione koszty i podejmie zatrudnienie lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie oraz pod warunkiem nie przekroczenia wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
  (316 zł).

Drukuj